De Belastingdienst legt een belastingaanslag op als u verplicht aangifte hebt gedaan. Op de aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen.

Verder krijgt u een belastingaanslag als u meer dan € 45 moet bijbetalen omdat er in het kalenderjaar te weinig belasting is ingehouden of afgedragen, en/of een te hoge voorlopige teruggaaf is uitbetaald. Als u
€ 45 of minder moet bijbetalen, krijgt u geen aanslag en hoeft u niets te betalen.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag. Dat is echter niet altijd nodig. Via de Bezwaarcheck ziet u of bezwaar maken de beste oplossing is en zo ja, hoe u dat moet doen. U hebt zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Bezwaartermijn verstreken
Bent u te laat om bezwaar te maken? Dan hebt u nog de mogelijkheid om een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. U vraagt daarmee om een lagere belastingaanslag of om teruggave van teveel betaalde belasting. Zo'n verzoek kunt u doen tot vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. De inspecteur beoordeelt of u voor ambtshalve vermindering in aanmerking komt. 

Lees verder
1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina