Inschrijving Woningnet
Om te kunnen reageren op het woningaanbod is een inschrijving bij Woningnet noodzakelijk. De voorwaarden hiervoor zijn:

•Minimaal 18 jaar zijn
•Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning
•Voldoen aan de voorwaarden om een huisvestingsvergunning te krijgen.

Belangrijk is ook een e-mailadres, omdat alle informatie alleen nog per email verstuurd wordt.
De kosten voor registratie zijn € 25. De registratie is één jaar geldig en moet dus jaarlijks verlengd worden. De kosten hiervoor bedragen € 9. Het is aan te raden hiervoor een doorlopende machtiging af te geven. Dan worden de kosten automatisch van de bankrekening afgeschreven. Let wel op voldoende saldo.
De inschrijving vervalt op het moment dat de ingeschrevene een huurwoning heeft geaccepteerd. Advies is om meteen daarna opnieuw in te schrijven als woningzoekende voor toekomstige woonwensen.

Wijzigingen in de gegevens doorgeven is belangrijk, omdat de inschrijfgegevens bepalen voor welke woningen iemand in aanmerking komt. Bij toewijzing van een woning worden deze gegevens gecontroleerd.

Inschrijving samenvoegen of splitsen
Om samen met een partner een woning te zoeken is een gezamenlijke inschrijving nodig. Een van beiden is de hoofdaanvrager en de ander kan mede aanvrager worden. Als beide partners een eigen inschrijving hebben, kunnen de inschrijvingen samengevoegd worden. Degene met de langste wachttijd schrijft de ander als medeaanvrager bij op de registratie.
Indien twee partners een gezamenlijke inschrijving hebben en ieder zelfstandig een woning willen zoeken, kan de inschrijving gesplitst worden. De medeaanvrager wordt dan van de inschrijving afgehaald en vraagt een eigen inschrijfnummer aan. De wachttijd van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft. Bij een splitsing na een eerdere samenvoeging krijgt de medeaanvrager de wachttijd terug van het oude inschrijfnummer.

Doorstromer of overige woningzoekende en wachttijd
Bij inschrijving wordt gekeken of men doorstromer is of overige woningzoekende. Iemand die een zelfstandige woning achterlaat in de regio Utrecht is doorstromer. In alle overige gevallen is iemand overige woningzoekende. In beide situaties is de inschrijfduur bij Woningnet de wachttijd.
Alleen mensen die zich voor 1 januari 2007 als doorstromer hebben ingeschreven, behouden 40 procent van de woonduur (de tijd dat iemand ingeschreven staat in het bevolkingsregister op het huidige adres) als wachttijd op de registratie.
Bij uit elkaar gaan na een relatiebreuk, kan degene die in de woning blijft wonen ingeschreven (blijven) staan als doorstromer. Degene die als eerste de woning verlaat wordt overige woningzoekende. Als men al zelfstandig ingeschreven stond, houdt men de inschrijfduur. Als beide partners tegelijkertijd uit de woning vertrekken, mag men zelf kiezen wie als doorstromer wordt ingeschreven en wie als overige woning zoekende.

Inkomen
Het inkomen dat bij inschrijving opgegeven moet worden, is het verzamelinkomen van de aanvrager en de eventuele partner over het afgelopen jaar, waarop een indexering toegepast moet worden. Zie hiervoor de website van Woningnet. Dit moet aangetoond kunnen worden met een (voorlopige) aanslag of een inkomensverklaring van de belastingdienst.

Passend toewijzen en inkomensvoorwaarden bij reageren
Vanaf 1 januari 2016 moeten woningen passend worden toegewezen. Dit betekent dat duurdere sociale huurwoningen niet mogen worden toegewezen aan mensen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Hoe dit werkt ziet u in onderstaande afbeelding.

(bron afbeelding: www.woningnet.nl)

Indien bij de inschrijving het inkomen juist is ingevuld, krijgt men alleen woningen te zien waarvoor men in aanmerking komt. Soms is het toch mogelijk op een woning te reageren met een huur die boven iemands maximum ligt. Dit komt omdat de corporatie de huur verlaagt wanneer blijkt dat het inkomen van de kandidaat-huurder onder de huurtoeslaggrens ligt.


Reageren op een sociale huurwoning
Een woning zoeken is mogelijk door het woningaanbod op de site van Woningnet te bekijken. Het is verstandig in te loggen op de site, omdat dan automatisch alleen woningen zichtbaar worden die aan de ingevoerde woonwensen voldoen en passen bij de inschrijfgegevens.
Bij elke woningadvertentie wordt informatie gegeven over grootte, ligging, huurprijs, geschiktheid met een fysieke beperking en hoeveel kans de ingeschreven maakt op de woning.
Het is mogelijk om op maximaal 2 woningen tegelijkertijd te reageren (2 actuele reacties). Zolang de reactietermijn van de woning niet is verstreken is het mogelijk de reactie in te trekken en op een andere woning te reageren.
Het woningaanbod wordt dagelijks ververst. Omdat een woning minimaal 5 dagen op de website staat, is het aan te raden elke 5 dagen te kijken.
Na sluiting van de reactietermijn, is te zien op welke positie men terecht gekomen is (onder mijn lopende reacties). Zodra de woning is toegewezen, verplaatst deze zich naar historische reacties.
Indien iemand in aanmerking komt om de woning te bezichtigen, wordt hij door woningcorporatie uitgenodigd.

Voorrangsregelingen
Er zijn verschillende voorrangsregelingen.
Voorrang voor grotere gezinnen bij grote woningen. Voorrang voor senioren bij verhuizing naar een kleinere woning en met achterlaten van een grote sociale huurwoning. Voorrang 65+: gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben. Voorrang op een woning in een doorschuifcomplex voor mensen die in datzelfde complex wonen. Voorrang voor een woning in een kleine woonkern voor mensen die 3 jaar in diezelfde woonkern wonen (kernbinding).
De voorrangsregelingen van woningnet.

Naast deze voorrangsregelingen voor bepaalde groepen woningzoekenden is het in zeer uitzonderlijke gevallen ook mogelijk als individu voorrang te krijgen bij het zoeken naar een woning.

Indicatie
Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op beschutte woningen (complex met meerdere seniorenwoningen met een huismeester) en servicewoningen (woningen bij een zorg/verpleegcentrum, waarvan de inwoners zorg en ondersteuning kunnen krijgen) en bijvoorbeeld een rolstoelwoning. Voor Utrecht kan voorrang aangevraagd worden bij het Vierde Huis en is de aanvraag gratis.

Woning voor een speciale doelgroep
De meeste woningen voor speciale doelgroepen zijn al genoemd onder voorrangsregelingen, omdat die doelgroepen voorrang krijgen op dat soort woningen.
Voor servicewoningen en rolstoelwoningen is vrijwel altijd een indicatie nodig.
Tenslotte bestaan er nog jongerenwoningen. Deze woningen zijn met voorrang bestemd voor woningzoekenden van 18 tot en met 22 of 29 jaar.

Loting
Om woningzoekenden met een korte wachttijd meer kans te geven op een woning, wordt een deel van het woningaanbod aangeboden door middel van loting. Wel wordt altijd naar inkomen en huishoudgrootte gekeken. Mensen met urgentie krijgen bij dit soort woningen geen voorrang.

Bezichtigen en accepteren
De eerste kandidaten voor een woning worden door de corporatie per mail of telefonisch uitgenodigd om de woning te bezichtigen. Degene die op de nummer één-positie staat, krijgt een voorlopige aanbieding en een blokkade om op andere woningen te reageren, zolang deze aanbieding loopt.
Binnen de door de woningcorporatie gestelde termijn dient men na bezichtiging door te geven of men de woning accepteert of weigert. Dit kan via Mijn reacties op Woningnet. Weigeren heeft geen invloed op de kansen voor een andere woning. Bij urgentie kan een weigering wel gevolgen hebben.
Degene die de eerste kandidaat is en de woning accepteert, krijgt een voorlopige aanbieding. Hij wordt door de corporatie uitgenodigd om gegevens te laten controleren en daarna een huurcontract te tekenen. Vooral belangrijk is de controle van het inkomen. Daarvoor is een aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring van het afgelopen jaar nodig van de kandidaat en zijn partner. Bij sterke wijziging van het inkomen in het huidige jaar, zijn ook recente inkomensgegevens nodig (salarisstroken, uitkeringsspecificaties).
Het accepteren van een woning betekent automatisch dat de inschrijving bij Woningnet wordt beëindigd. Om weer nieuwe wachttijd op te bouwen voor toekomstige woonwensen is het aan te raden meteen opnieuw in te schrijven bij Woningnet.

Lees verder
  • Woningnet

    WoningNet helpt woningzoekenden bij het vinden van de juiste woning. Daarbij werkt WoningNet samen met corporaties, verhuurders en gemeenten.

    Het actuele aanbod aan vrijkomende sociale huurwoningen kunt u op de website van WoningNet vinden. Als u met vragen zit over woonruimtetoewijzing of sociale huurwoningen (dus bijvoorbeeld over huisvestingsvergunning, urgentie of indicatie), kunt u ook terecht bij het vierde huis.

    Aanbieders

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina