De Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden voor een deel betaald uit belastinggeld en voor een deel uit premies die de burgers betalen. Maakt u gebruik van zorg, dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

U kunt bij de gemeente terecht voor hulp uit de WMO of Jeugdwet. Uit welke wet de hulp geboden wordt, is afhankelijk van uw leeftijd. Voor de Zorgverzekeringswet en Wlz gelden deze leeftijdsscheiding niet. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende wetten.

Wilt u weten waar u terecht kunt voor zorg kinderen/jongeren onder de 18 jaar? Dat leest u hier.

Lees verder
 • Zorgverzekeringswet

  Iedereen die woont en werkt in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor zorg. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet.

  Een basisverzekering verzekert de basis, denk aan de huisarts en ziekenhuiszorg. Sluit u ook een aanvullende verzekering af, dan wordt bepaalde extra zorg ook door de verzekeraar vergoed. Er geldt een eigen risico dat voor 2018 is vastgesteld op 385. Een bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico, medicijnen wel. Elk jaar op 1 januari passen zorgverzekeraars hun prijzen en voorwaarden aan. Op dat moment hebt u de mogelijkheid om te veranderen van zorgverzekeraar en (aanvullende) verzekering.

  Wijkverpleging en verzorging thuis zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. U kunt thuis wijkverpleegkundige zorg krijgen van een verpleegkundige of een verzorgende. De wijkverpleegkundige geeft op de eerste plaats medische zorg, bijvoorbeeld  medicatie. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners zoals de huisarts, een medisch specialist of de buurtteammedewerker.          

  Verder vergoedt de zorgverzekeraar de eerste drie jaren van een opname met behandeling in een GGZ-instelling. Na drie jaar hebt u een indicatie nodig op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Ook de zorg en opvang van patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, worden betaald vanuit de basisverzekering.

  Bekijk de aanbieders
 • Jeugdwet

  De Jeugdwet regelt de bescherming van kinderen. De gemeente Utrecht is verantwoordelijke voor de jeugdhulp en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeente Utrecht laat deze hulp uitvoeren door het buurtteam bij u in de buurt. Binnen het buurtteam werken medewerkers welke hier speciaal voor zijn opgeleid. Er geldt geen ouderbijdrage voor de ontvangen hulp uit de Jeugdwet.


  Op deze site van de gemeente Utrecht leest u meer over over hoe de jeugdhulp in Utrecht geregeld is.

  Bekijk de aanbieders
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

  Wanneer u een beperking heeft, kunt u belemmeringen ervaren op verstandelijk, lichamelijk of psychisch gebied. De gemeente Utrecht kan u helpen bij het vinden van een oplossing, zodat u zo zelfstandig en actief mogelijk kunt blijven leven. Deze hulp van de gemeente is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen (jeugd en volwassenen) die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt vast hoeveel zorg er nodig is. Lees verder Bekijk de aanbieders
 • Zorg voor ongedocumenteerden

  Wie niet in het bezit is van een Nederlandse verblijfstitel en niet uit een EU-land komt, kan geen zorgverzekering afsluiten. Daarom zijn er speciale organisaties die vreemdelingen die medische zorg nodig hebben, ondersteunen. Lees verder Bekijk de aanbieders

 

1 ander vindt dit ook

Reageer op deze pagina